Wartości i koncepcje

Wartości i koncepcje zrównoważonego rozwoju

„Ostatecznym celem edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju jest przekazanie wiedzy, wartości, postaw i umiejętności, aby umożliwić ludziom wprowadzenie zmian wymaganych do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Kształcenie wysokiej jakości w celu zrównoważonego rozwoju musi opierać się na wiedzy i ciągłym aktualizowaniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych. Musi ono służyć nauczycielom, innym profesjonalistom i wszystkim obywatelom w ramach koncepcji kształcenia przez całe życie. A wszystko to po to, by sprostać wyzwaniom i wykorzystać szanse, które stoją przed społeczeństwem, aby ludzie na całym świecie mogli żyć, nie zaznając niedoborów i strachu, a także aby mogli wnosić swój wyjątkowy wkład w zrównoważoną przyszłość”. Deklaracja z Lüneburga w sprawie szkolnictwa wyższego na rzecz zrównoważonego rozwoju (p1) [1].

Deklaracja z Lüneburga (2001) wzywa instytucje szkolnictwa wyższego, organizacje pozarządowe oraz innych interesariuszy do:

 1. zapewniania ciągłego przeglądu i aktualizacji materiałów szkoleniowych w celu odzwierciedlenia najnowszego naukowego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju;
 2. zapewniania, że reorientacja edukacji nauczycieli w kierunku zrównoważonego rozwoju będzie nadal priorytetowa jako kluczowy element szkolnictwa wyższego;
 3. zapewniania ciągłej edukacji nauczycielom, decydentom i ogółowi społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju;
 4. zachęcania wszystkich instytucji edukacyjnych, by włączały do swojej działalności istotny element refleksji nad poszanowaniem wartościami i norm zrównoważonego rozwoju;
 5. podnoszenia świadomości i pogłębiania zrozumienia znaczenia i oceny technologii oraz oceny ryzyka;
 6. promowania kreatywnego opracowywania i wdrażania kompleksowych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkolnictwie wyższym oraz na wszystkich poziomach i we wszystkich formach kształcenia;
 7. zwracania uwagi na wymiar międzynarodowy i większe możliwości wymiany międzykulturowej w środowisku edukacyjnym;
 8. zwiększania nacisku na rozwój zdolności i zintensyfikowania współpracy między instytucjami edukacyjnymi;
 9. promowania silniejszej integracji w zakresie szkoleń i badań oraz bliższych kontaktów pomiędzy interesariuszami w procesie rozwoju.

Inne deklaracje zostaną włączone do treści tam, gdzie będzie to istotne. Przegląd ważnych, patrz Deklaracje o szkolnictwie wyższym i zrównoważonym rozwoju.

Koncepcje i wartości stanowiące podbudowę ram zrównoważonego rozwoju opierają się między innymi na koncepcjach określonych w „Ramach dopasowania przyszłości” (The Future Fit Framework) opublikowanych przez Brytyjską Wyższą Akademię Edukacji (UK Higher Education Academy) (2012)[2].

Siedem kluczowych koncepcji zrównoważonego rozwoju

 • Współzależność — społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego, od skali lokalnej do globalnej
 • Obywatelstwo i opieka – prawa i obowiązki, udział i współpraca
 • Potrzeby i prawa – przyszłych pokoleń
 • Różnorodność – znaczenie różnorodności kulturowej, społecznej, gospodarczej i biologicznej
 • Jakość życia, równość i sprawiedliwość
 • Zrównoważona zmiana – rozwój i granice pojemności środowiska
 • Niepewność i ostrożność w działaniu

 

Wartości

 

 • Wystarczalność (przy skromnym stylu życia)
 • Równość i sprawiedliwość (wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa)
 • Integracja społeczna i zaspokajanie podstawowych potrzeb ludzkich
 • Uczestnictwo i upodmiotowienie
 • Efektywność ekologiczna (przy wykorzystywaniu zasobów naturalnych)
 • Różnorodność biologiczna i przestrzeń zielona
 • Prawa i potrzeby człowieka
 • Etyczne inwestycje i sprawiedliwy handel
 • Zrównoważony konsumpcjonizm
 • Prawa i potrzeby zwierząt oraz prawa i potrzeby biocentryczne
 • Demokracja i uczestnictwo
 • Ochrona zasobów i efektywność
 • Wspólnota i wzajemność
 • Lokalne zaspokajanie potrzeb
 • Wytrzymałość i trwałość
 • System zdrowia i dobrego samopoczucia
 • Przyszłościowość (myślenie o przyszłości już dzisiaj)

 

 1. Deklaracja z Lüneburga w sprawie szkolnictwa wyższego na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 2. Ramy dopasowania przyszłości: wprowadzenie do nauczania i uczenia się na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkolnictwie wyższym.

→ Dostęp do materiałów edukacyjnych